Regulamin promocji
Darmowe konsultacje wyników badań

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin promocji „Darmowe konsultacje wyników badań” (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału oraz prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora promocji.

 2. Organizatorem promocji jest House-Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Płk. Ryszarda Kuklińskiego nr 17A (REGON 12080757000000, NIP 6751403730), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315649 (dalej „Organizator”).

 3. Przedmiotem promocji są darmowe konsultacje wyników dowolnych badań i pakietów oferowanych na stronie internetowej upacjenta.pl.

 4. Promocja rozpoczyna się 28 czerwca 2022 i trwa bezterminowo.

 5. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 Zasady uczestnictwa w promocji

 1. W Promocji może wziąć każdy odwiedzający stronę internetową upacjenta.pl („Uczestnik”)

 2. Aby wziąć udział w promocji należy wypełnić formularz znajdujący się na stronach blogowych upacjenta.pl

§3 Przedmiot i zasady skorzystania z promocji

 1. Organizator zobowiązuje się wykonać bezpłatnie konsultacje medyczne przy zakupie dowolnych badań lub pakietu badań z oferty dostępnej na stronie upacjenta.pl.

 2. Konsultacje są oferowane do badań zakupionych w dowolnym terminie, niezależnie od czasu trwania promocji.

 3. Wymagane od uczestników potwierdzenie dokonania zakupu badania na uPacjenta powinno zostać zaprezentowane konsultantowi telefonicznemu podczas umawiania konsultacji.

 4. Oferowanych konsultacji medyczne nie należy mylić z konsultacjami lekarskimi, tudzież “teleporadą”.

 5. Prawo do powyższego świadczenia nie może być przez Uczestników zamieniane na inne świadczenia.

§4 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Wszelkie informacje o promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w promocji.

 4. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator zastrzega, że w przypadku uznania jakiejkolwiek części niniejszego Regulaminu za nieważny lub w inny sposób prawnie wadliwy, pozostała jego część zachowuje moc obowiązującą w najdalszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.07.2022..