Regulamin serwisu uPacjenta.pl

Postanowienia Ogólne

 1. Przedmiot niniejszego Regulaminu stanowią̨:
  1. Zasady działania Serwisu uPacjenta (Dalej „Serwis” lub „uPacjenta”), który obejmuje następujące elementy: Wizyty Domowe, Konsultacje oraz Sklep, przy czym, jeżeli co innego nie wynika z dalszych postanowień Regulaminu odnoszą się one do wszystkich elementów Serwisu;
  2. Zasady świadczenia usług polegających na zamawianiu wizyt pielęgniarsko-położniczych w ramach, których realizowane są świadczenia zdrowotne, konsultacjach, sprzedaży badań laboratoryjnych, rejestrowaniu kont internetowych, prowadzeniu profili oraz wysyłaniu newsletteru;
  3. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika.
 2. W zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Aktualna wersja regulaminu Serwisu uPacjenta jest powszechnie dostępna pod adresem upacjenta.pl/regulamin
 3. Właścicielem serwisu internetowego umieszczonego pod adresem upacjenta.pl jest House-Med Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. płk. Ryszarda Kuklińskiego 17a, NIP: 6751403730, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315649, o kapitale zakładowym i w całości opłaconym: 50 388 zł.
 4. W niniejszym regulaminie pod następującymi pojęciami rozumie się:
  1. Cennik – cennik określający cenę̨ brutto usług oferowanych odpłatnie w Serwisie, umieszczony przez Usługodawcę̨ pod adresem upacjenta.pl;
  2. Specjalista – osoba fizyczna posiadająca uprawnienie do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, współpracująca z Usługodawcą lub będąca przez niego zatrudniona na podstawie odrębnej umowy;
  3. Diagnosta – osoba wykazująca się̨ odpowiednimi kwalifikacjami (wykonująca zawód lekarza lub diagnosty laboratoryjnego) pozwalającymi na interpretację i analizę̨ informacji udzielanych przez Użytkownika, współpracująca z Usługodawca na podstawie odrębnej umowy;
  4. Komunikator – program udostępniony w obrębie infrastruktury Serwisu, umożliwiający kontakt z Diagnostą;
  5. Aplikacja – program udostępniony w obrębie infrastruktury Serwisu, umożliwiający zamawianie Usług pielęgniarsko-położniczych, Usługi sprzedaży badań, a także zamawiania innych usług świadczonych w ramach Serwisu;
  6. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z oferowanych w Serwisie usług bez bezpośredniego związku ze swoja działalnością̨ gospodarczą lub zawodową;
  7. Opłata – kwota określona w Cenniku, która po wpłaceniu za pośrednictwem serwisu PayU (lub w odniesieniu do części Usług i części Specjalistów po uiszczeniu Specjaliście na zasadach wskazanych poniżej) umożliwia dostęp do oferowanych w Serwisie Usług;
  8. Profil – wyodrębnione, indywidualne, prywatne (przypisana Użytkownikowi) konto internetowe stanowiące cześć Serwisu;
  9. Serwis – strona internetowa upacjenta.pl wraz z połączoną z nią Aplikacją i Komunikatorem;
  10. Usługa oznacza Usługę pielęgniarsko-położniczą, Usługę sprzedaży badań oraz Usługę konsultacji.
  11. Usługa pielęgniarsko-położnicza – wizyta w domu, pracy lub innym miejscu przebywania Użytkownika, w ramach której Usługodawca realizuje na jego rzecz świadczenie zdrowotne (w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 o zawodach pielęgniarki i położnej).
  12. Usługa sprzedaży badań – sprzedaż badań laboratoryjnych realizowana online za pośrednictwem sieci internetowej niezależnie od pozostałych Usług lub w związku z nimi i w chwili ich trwania lub bez związku z pozostałymi Usługami.
  13. Usługa konsultacji – usługa polegająca na jednorazowym kontakcie Użytkownika z Diagnostą w postaci rozmowy za pomocą̨ środków porozumiewania się̨ na odległość́, w celu omówienia (analizy i interpretacji) informacji przesłanych przez Użytkownika a dotyczących Wyników badań;
  14. Wyniki badań – wyniki badań laboratoryjnych m. in. krwi, osocza, moczu i inne, przesłane przez Użytkownika, uzupełnione o informację dotyczącą płci i roku urodzenia badanej osoby, stanowiące dokumentację medyczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159)
  15. Tryb Konsultacji – sposób konsultacji wybrany przez Użytkownika spośród: Konsultacji Wyników i Konsultacji Profilaktycznej.
  16. Konsultacja Wyników – konsultacja możliwa po pełnej rejestracji w Serwisie oraz opłaceniu konsultacji poprzez system PayU. Konsultacja wyników zawiera: odpowiedź do 72 godzin; alternatywnie rozmowę̨ telefoniczną (15 minut) lub czat z Diagnostą (Użytkownik decyduje o zakończeniu czatu); możliwość załączenia Wyników badań; podsumowanie konsultacji; archiwum Wyników badań; archiwum Konsultacji
  17. Konsultacja Profilaktyczna – konsultacja możliwa po pełnej rejestracji w Serwisie oraz opłaceniu konsultacji poprzez system PayU. Konsultacja profilaktyczna zawiera: odpowiedź do 72 godzin; czat z Diagnostą; archiwum Konsultacji
  18. Usługodawca – House-Med. Sp. z o. o., z siedziba w Krakowie przy ul. Kuklińskiego 17a, Kraków 30-720, NIP: 6751403730, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315649, o kapitale zakładowym i w całości opłaconym: 50 388 zł, będący podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Usługodawca prowadzi działalność́ leczniczą.
  19. Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność́ do czynności prawnych, będąca Konsumentem, która dokonała rejestracji i korzysta z Usług określonych niniejszym Regulaminem lub zamawia Usługi dla wskazanej przez siebie osoby trzeciej; osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność́ do czynności prawnych, która dokonała rejestracji i korzysta z Usług określonych niniejszym Regulaminem lub zamawia Usługi dla wskazanej przez siebie osoby trzeciej, za zgodą i pod nadzorem swojego przedstawiciela ustawowego;
  20. Ustawa o działalności leczniczej – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;
  21. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej – ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039 z późn. zm.);
  22. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2 Rodzaje i zakres usług

 1. Usługodawca świadczy odpłatnie Usługi sprzedaży badań, Usługi Konsultacji oraz Usługi pielęgniarsko-położnicze, i Usługi sprzedaży testów diagnostycznych.
 2. Usługodawca świadczy bezpłatnie usługi polegające na:
  1. Obsłudze i udostępnianiu na rzecz Użytkownika Serwisu upacjenta.pl
  2. Prowadzeniu Profilu w Serwisie;
  3. Obsłudze infolinii;
  4. Okresowemu dostarczaniu newsletteru.

§3 Usługa prowadzenia Profilu oraz newsletter

 1. Do zawarcia między Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy o świadczenie usługi prowadzenia Profilu wymagana jest pełna rejestracja na stronie WWW.
 2. Pełna rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem https://upacjenta.pl/uzytkownicy/rejestracja, poprzez wpisanie w odpowiednie rubryki danych użytkownika oraz złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem świadczenia usług i polityką prywatności, zaakceptowaniu tego regulaminu, a także oświadczeniu o zgodzie na przetwarzanie danych. Danymi niezbędnymi do rejestracji Profilu są̨:
  1. Imię;
  2. Nazwisko;
  3. Rok urodzenia;
  4. Adres;
  5. Adres email;
  6. Numer telefonu;
  7. Hasło.
 3. Użytkownik nie może udostępniać swojego loginu i hasła osobom trzecim.
 4. Rejestracja jest darmowa.
 5. Podczas rejestracji Użytkownik – poprzez zaznaczenie odpowiednich okien w serwisie wyraża zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz akceptuje Regulamin jak i Politykę prywatności. Zaznaczenie odpowiednich okien, o których mowa w zdaniu poprzedzającym jest niezbędne do utworzenia Profilu w Serwisie.
 6. Podczas rejestracji Użytkownik może także wyrazić zgodę na wysyłanie newsletteru. Zgoda ta nie jest jednak niezbędna do utworzenia Profilu w Serwisie.
 7. Z chwilą przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego, wraz z wyżej wymienionymi oświadczeniami Użytkownik zawiera z Usługodawcą umowę̨ o bezpłatne świadczenie usługi prowadzenia Profilu. Usługa ta staje się̨ aktywna w momencie zawarcia umowy.
 8. Usługodawca może wypowiedzieć́ umowę̨ prowadzenia profilu w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że podane przez Użytkownika informacje wymienione w ust. 2 są̨ niezgodne z prawdą, zawiadamiając przy tym odpowiednie organy państwowe. Usługodawca może ponadto wypowiedzieć umowę prowadzenia Profilu Użytkownika, który nie korzystał z niego w ciągu 12 miesięcy od dnia ostatniej aktywności Użytkownika na Profilu.
 9. Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę̨ polega na usunięciu profilu Użytkownika oraz przesłaniu informującej o tym wiadomości email.
 10. Użytkownik może wypowiedzieć umowę̨ poprzez wysłanie wiadomości email na adres [email protected]
 11. Wysłanie wiadomości email o której mowa w punkcie 9 jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego umowy o świadczenie usług, o których mowa w §4.

§4 Usługi odpłatne

[Postanowienia wspólne]

 1. W celu uzyskania dostępu do Usług pielęgniarsko-położniczych, Usług konsultacji, Usług sprzedaży badań oraz Usług sprzedaży testów diagnostycznych, Użytkownik zobowiązany jest zarejestrować Profil zgodnie z §3 niniejszego Regulaminu.
 2. Proces zamawiania Usług pielęgniarsko-położniczych, Usług konsultacji, Usług sprzedaży badań oraz Usługi sprzedaży testów diagnostycznych odbywa się za pośrednictwem Serwisu, przy czym dla części Usług może zostać udostępniona możliwość zamówienie ich telefonicznie. Możliwość zamawiania Usług telefonicznie może być ograniczona jedynie do części Usług oraz jedynie do części Specjalistów (dysponujących kasą fiskalną).
 3. Umowa o świadczenie Usług pielęgniarsko-położniczych, Usług konsultacji, Usług sprzedaży badań oraz Usługi sprzedaży testów diagnostycznych zostaje zawarta z chwilą dokonania Opłaty w wysokości określonej w Cenniku, za pośrednictwem serwisu PayU, przy czym w razie Usług rezerwowanych telefonicznie, umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania rezerwacji a płatność pobierana jest przez Specjalistę od Użytkownika w gotówce lub poprzez kartę płatniczą.
 4. W przypadku, gdy płatność za usługę (za wyjątkiem umowy zawartej poprzez rezerwację telefoniczną) nie zostanie zrealizowana – Umowa nie zostaje zawarta o czym Użytkownik zostaje powiadomiony poprzez tekst wyświetlony w oknie strony.
 5. Zamawianie Usług pielęgniarsko-położniczych, Usług konsultacji, Usług sprzedaży badań oraz Usługi sprzedaży testów diagnostycznych jest możliwe przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 6. Usługi pielęgniarsko-położnicze, Usługi konsultacji, Usługi sprzedaży badań są usługami zdrowotnymi świadczonymi przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia w związku z czym nie znajdują do nich zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (Dz. U. z 2020 poz. 287) w tym w szczególności nie znajduje do nich zastosowanie ustawowe prawo odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy w zakresie Usług dopuszczalne jest wyłącznie w odniesieniu do Usług, względem których niniejszy regulamin to przewiduje i wyłącznie na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie.
 7. W przypadku zamówienia Usługi pielęgniarsko-położniczej w drodze rezerwacji telefonicznej, jeżeli usługa została odwołana później niż na 24 h przed rozpoczęciem wizyty lub osoba świadcząca usługi nie zastała Użytkownika pod wskazanym adresem, Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty (na podstawie odrębnego rachunku) kwotę odpowiadającą 50% ceny Usługi zamówionej telefonicznie lub całkowitą kwotę usługi w przypadku domowych pobrań krwi. Usługodawca może jednak zwolnić Użytkownika z tej przedpłaty lub ograniczyć ją do niższej kwoty.
 8. W przypadku zamówienia Usługi pielęgniarsko-położniczej z wykorzystaniem Serwisu (przedpłaconej) jeżeli usługa została odwołana później niż na 24 h przed rozpoczęciem wizyty lub osoba świadcząca usługi nie zastała Użytkownika pod wskazanym adresem, Użytkownik otrzyma zwrot uiszczonej opłaty pomniejszony o 50% ceny Usługi pielęgniarsko-położniczej, a w przypadku domowych pobrań krwi pełen zwrot za Usługi sprzedaży badań, które nie zostały zrealizowane, nie otrzyma natomiast zwrotu kwoty usługi pobrania materiału.
 9. Postanowienia ust. 7 i 8 znajdują odpowiednie zastosowanie w sytuacji, w której nastąpiło zamówienie Usługi pielęgniarsko-położniczej, która – zgodnie z obowiązującymi przepisami – nie jest możliwa do wykonania przez odpowiednio pielęgniarkę lub położną bez zlecenia lekarskiego, jeżeli takie zlecenie nie zostało Specjaliście okazane w oryginale lub nie umożliwiono mu dokonania fotokopii zlecenia. W takiej sytuacji zamówiona Usługa nie zostanie zrealizowana a Użytkownik poniesie koszty na zasadach wskazanych w ust. 7 i 8.
 10. Zmiana terminu świadczenia Usługi pielęgniarsko-położniczej, niezależnie od sposobu ich zamówienia może nastąpić do godziny 17:00 dnia poprzedzającego termin wizyty za pośrednictwem infolinii lub serwisu (w panelu pacjenta). Zmiana terminu świadczenia Usługi pielęgniarsko-położniczej lub ich odwołanie może nastąpić telefonicznie (na numer 22 120 18 80 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-20:00, w soboty 6:-18 oraz niedziele 8:00-16:00), mailowo ([email protected]) lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie uPacjenta.pl.
 11. Odwołanie Usługi pielęgniarsko-położniczej, niezależnie od sposobu ich zamówienia może mieć miejsce z minimum 2-godzinnym wyprzedzeniem za pośrednictwem infolinii lub serwisu (w panelu pacjenta) oraz z uwzględnieniem konsekwencji, o których mowa w §4 ust.7,8,9.
 12. Usługodawca dokłada starań by Usługi pielęgniarsko—położnicze w miejscu wskazanym przez Użytkownika odbywały się (rozpoczynały) w czasie wskazanym przez Użytkownika. Jednakże z przyczyn od Usługodawcy niezależnych, w tym w szczególności z uwagi na warunki drogowe przybycie Specjalisty może się opóźnić. W razie przewidywanego opóźnienia powyżej 15 minut, Użytkownik zostanie powiadomiony o opóźnieniu. Jeżeli natomiast opóźnienie przekroczy 30 minut, Użytkownik ma możliwość bezpłatnej rezygnacji z Usługi (za pełnym zwrotem kosztów lub jej przełożenia na inny termin).

 

[Usługi pielęgniarsko-położnicze]

 1. Proces zamawiania Usług pielęgniarsko-położniczych rozpoczyna się od wskazania przez Użytkownika adresu, pod którym Usługa ta ma zostać zrealizowana. Po wpisaniu adresu w specjalnie przewidzianym do tego miejscu Serwisu Użytkownik, aby przejść dalej klika przycisk np. „Szukaj”. Następnie może wybrać rodzaj Usługi, którą chce zamówić. Usługi pielęgniarsko-położnicze, które ma do wyboru dzielą się na domowe pobrania krwi oraz inne usługi pielęgniarsko-położnicze. W przypadku wybrania usługi domowego pobrania krwi Użytkownik zostaje przekierowany do nowej podstrony z poziomu, której wybiera badania laboratoryjne, które chce zrealizować na pobranym w domu materiale. Krok polegający na wyborze badań laboratoryjnych jest pomijany w procesie zamawiania innych usług pielęgniarsko-położniczych. Następnie, już niezależnie od rodzaju wybranych usług, Użytkownik wybiera w dowolnej kolejności termin oraz Specjalistę odpowiedzialnego za ich realizację. Po wyborze następuje przekierowanie do okna rejestracyjnego z formularzem, w którym Użytkownik wpisuje dane niezbędne do rejestracji Profilu, o których mowa w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Po uzupełnieniu formularza i kliknięciu przycisku np. „Zarejestruj” następuje przekierowanie do podsumowania zamówienia. Na tym etapie Użytkownik powinien w celu opłacenia wybranych usług nacisnąć przycisk np. „Zapłać przez PayU”. Po kliknięciu następuje przekierowanie do serwisu PayU, z poziomu którego odbywa się płatność za zamówienie. Zamówienie jest złożone z chwilą jego opłacenia. Po opłaceniu zamówienia Specjalista otrzymuje zgłoszenie oraz informacje niezbędne do realizacji zamówienia. Alternatywnie do procesu opisanego powyżej Użytkownik posiadający już konto w Serwisie ma możliwość zamówienia Usługi pielęgniarsko-położniczej z poziomu Profilu. Aby to zrobić należy nacisnąć przycisk np. „Zamów nową wizytę”. Następnie zamówienie Usługi odbywa się zgodnie z procesem opisanym powyżej z tym, że pomijany jest etap rejestracji konta.
 2. Zakup dodatkowych, nieprzewidzianych przy zamawianiu Usługi pielęgniarsko-położniczej badań jest możliwy poprzez skorzystanie z Serwisu a w przypadku Specjalistów dysponujących w czasie świadczenia Usługi kasą fiskalną i terminalem płatniczym również kartą oraz gotówką.
 3. Jeżeli w ramach Usługi pielęgniarsko-położniczej następuje pobranie materiału do badania, do wykonania tego badania znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 17-18 poniżej.

 

[Usługi sprzedaży badań]

 1. Rozpoczęcie procesu zamówienia Usługi sprzedaży badań polega na naciśnięcia przycisku np. „Wykup badania” znajdującego się na stronie głównej Serwisu. Następnie Użytkownik zostaje przekierowany do podstrony umożliwiającej wybór miasta, w którym w jednym z punktów pobrań pobrany zostanie materiał niezbędny do wykonania badań laboratoryjnych. Kolejnym etapem, jest wybór rodzaju badań laboratoryjnych, które zostaną wykonane na podstawie pobranego materiału. Po wybraniu miasta i rodzaju badań laboratoryjnych Użytkownik otrzymuje podsumowanie zamówienia, które może następnie opłacić, naciskając przycisk np. „Zapłać przez PayU”. Naciśnięcie przycisku przekierowuje Użytkownika do serwisu PayU za pośrednictwem, którego może opłacić zamówienie. Po opłaceniu Usługi sprzedaży badań Użytkownik otrzymuje wiadomość email z unikatowym kodem uprawniającym do realizacji zamówienia w punkcie pobrań na terenie wybranego miasta. Wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych na podstawie pobranego materiału są dostępne w punkcie pobrań, w którym nastąpiło pobranie lub pod linkiem https://wyniki.diag.pl/.
 2. Podwykonawcą usług polegających na wykonaniu badania jest Diagnostyka S.A, która odpowiada za cały proces wykonania badania wraz z pobraniem (w przypadku pobrania w punkcie pobrań) lub z wyłączeniem pobrania (w przypadku, gdy pobranie następuje w ramach Usługi pielęgniarsko-położniczej).
 3. Po pobraniu materiału do badania (zarówno w ramach Usługi pielęgniarsko-położniczej jak i punkcie pobrań), nie ma możliwości skutecznego cofnięcia zamówionej Usługi i wszystkie Badania zamówione przez Pacjenta zostaną zrealizowane.
 4. Jeżeli nie uda się oznaczyć wyniku dla danego parametru, Użytkownikowi przysługuje ponowne pobranie materiału (bez dodatkowych opłat) w celu ponownego oznaczenia tego parametru lub zwrot środków za niewykonane oznaczenie (zwrot środków nie dotyczy sytuacji, w której taki parametr był elementem badania oznaczonego jako „pakiet”). Jeżeli materiał został pobrany w ramach Usługi pielęgniarsko-położniczej, termin ponownego pobrania można ustalić telefonicznie (22 120 18 80), mailowo ([email protected]) lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie uPacjenta.pl.

 

[Usługi Konsultacji]

 1. W ramach Usług Konsultacji Usługodawca świadczy odpłatnie usługi w zakresie promocji zdrowia, tj. działania umożliwiające Użytkownikom zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę̨, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu, poprzez umożliwienie kontaktu z Diagnostą za pośrednictwem Internetu (Konsultacja profilaktyczna) lub połączenia telefonicznego i Internetu (Konsultacja wyników). Usługa ta nie stanowi diagnozy, konsultacji lub porady lekarskiej (nawet w sytuacji, gdy jest realizowana przez Diagnostę̨ wykonującego zawód lekarza) i nie może zastąpić́ wizyty u lekarza i przeprowadzonej przez niego diagnozy, w szczególności nie jest poradą lekarską dokonywaną za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Usługa nie może być́ samodzielną podstawą do rozpoczęcia, zmiany sposobu lub zaprzestania leczenia, rozpoczęcia, zmiany sposobu lub zakończenia rehabilitacji oraz rozpoczęcia, przerwania ani zakończenia przyjmowania wszelkiego rodzaju leków, suplementów diety oraz jakichkolwiek wyrobów medycznych mogących wpływać́ na stan zdrowia Użytkownika. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczącej swojego stanu zdrowia Użytkownik powinien w pierwszej kolejności udać́ się̨ do dowolnie przez siebie wybranej stacjonarnej placówki medycznej.
 2. Usługa Konsultacji oferowana jest Użytkownikom w dwóch trybach: Konsultacja Wyników i Konsultacja Profilaktyczna.
 3. Usługa Konsultacji Wyników obejmuje omówienie wyników tylko jednej osoby.
 4. Po założeniu konta lub zalogowaniu do Panelu Pacjenta istnieje możliwość́ rozpoczęcia Nowej Konsultacji. W tym celu trzeba nacisnąć́ przycisk np. „Nowa Konsultacja”. Następnie istnieje możliwość́ wyboru konkretnego Diagnosty lub zostawienia tego wyboru serwisowi uPacjenta. Po dokonaniu wyboru można zadać́ pytanie lub w przypadku Konsultacji wyników wgrać́ wyniki swoich badań. Diagnosta będzie miał do nich dostęp wyłącznie po opłaceniu konsultacji przez Użytkownika. W celu opłacenia konsultacji po naciśnięciu przycisku np. „Opłać́ konsultację” Użytkownik zostaje przekierowany do serwisu PayU, w celu dokonania opłaty za Usługę̨. Po opłaceniu konsultacji Diagnosta w systemie uPacjenta dostaje zgłoszenie i kontaktuje się̨ z Użytkownikiem w czasie nie dłuższym niż 72 godziny.
 5. Dane przekazywane Diagnoście jak i informacje przekazywane przez Diagnostę̨ na rzecz Użytkownika stanowią̨ dokumentację medyczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 186).
 6. Konsultacja odbywa się̨ za pośrednictwem Serwisu przy użyciu okna Komunikatora.
 7. Usługa konsultacji świadczona jest przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę̨. Usługodawca nie gwarantuje dostępności Diagnosty w czasie rzeczywistym a jedynie może gwarantować́ uzyskanie odpowiedzi w określonym czasie.
 8. W czasie trwania Konsultacji wyników Użytkownik ma prawo do odbycia jednej, maksymalnie 15 minutowej rozmowy telefonicznej z Diagnostą.
 9. Konsultacja kończy się̨ z chwilą otrzymania przez Użytkownika analizy przedstawionych Diagnoście informacji. Decyzja o zakończeniu Konsultacji podejmowana jest za porozumieniem stron przez Diagnostę̨ oraz Użytkownika. W przypadku, kiedy Użytkownik zdecyduje o zakończeniu konsultacji, trafia ona automatycznie do archiwum. Jeżeli Diagnosta zakończy konsultacje, a użytkownik przypomni sobie, że chciałby zadać́ jeszcze jakieś́ pytanie, wówczas może podejmować́ prośby wznowienia konsultacji nie dłużej jednak niż̇ w ciągu 72 h. Wznowienie konsultacji do 72 odbywa się̨ w ramach opłaty już̇ wniesionej. Jeżeli Użytkownik nie wznowił konsultacji uznawana jest za konsultację zakończoną po 72h od zakończenia jej przez Diagnostę̨. W takim przypadku kontakt z diagnostą jest możliwy tylko po uiszczeniu ponownej opłaty przez Użytkownika
 10. W przypadku niemożliwości dokonania przez Diagnostę analizy informacji udzielonych przez Użytkownika z powodu nieczytelności, uszkodzenia, niepoprawnego formatu pliku lub jakichkolwiek innych przyczyn technicznych, konsultację uznaje się̨ za niebyłą. W takim przypadku Użytkownik zachowuje prawo do odbycia Konsultacji.
 11. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić́ od umowy o świadczenie Usługi Konsultacji poprzez wysłanie wiadomości z oświadczeniem o odstąpieniu na adres email z takim oświadczeniem, wysłanej na [email protected], listownie na adres ul. Kuklińskiego 17a, Kraków 30-720 lub składając odpowiednie oświadczenie ustnie pod numerem telefonu 22 120 18 80 w ciągu 14 dni od chwili uiszczenia Opłaty. W takim przypadku zwrot Opłaty następuje nie później niż̇ w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości email przez Usługodawcę̨.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy po częściowym spełnieniu świadczenia na wyraźne zadanie Konsumenta rozpoczętego w trakcie 14 dni od zawarcia umowy, zwrot środków będzie proporcjonalnie zmniejszony o zrealizowaną cześć́ usługi.
 13. Po zakończeniu Usługi Konsultacji Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

 

[Usługi sprzedaży testów diagnostycznych]

32. Rozpoczęcie procesu zamówienia Usługi sprzedaży testów diagnostycznych polega na naciśnięcia przycisku np. „Wykup test diagnostyczny” znajdującego się na stronie głównej Serwisu. Następnie Użytkownik zostaje przekierowany do podstrony umożliwiającej wybór testu diagnostycznego. Po wybraniu testu diagnostycznego Użytkownik otrzymuje podsumowanie zamówienia, które może następnie opłacić, naciskając przycisk np. „Zapłać przez PayU”. Naciśnięcie przycisku przekierowuje Użytkownika do serwisu PayU za pośrednictwem, którego może opłacić zamówienie. Po opłaceniu Usługi sprzedaży testów diagnostycznych Użytkownik informację o planowanej dacie dostawy zamówionych testów diagnostycznych.

33. Po wysłaniu zamówionych testów diagnostycznych nie ma możliwości skutecznego cofnięcia zamówionej Usługi i zamówione testy zostaną dostarczone do Użytkownika.

34. Testy diagnostyczne sprzedawane w ramach Usługi, za wyjątkiem testów oznaczonych wyraźnie jako self-test, są testami do diagnostyki in vitro nie przeznaczonymi do samokontroli. Wykonanie testu innego niż self-test może być przeprowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel medyczny lub laboratoryjny.

35. Sprzedawcą testu diagnostycznego jest Dostawca.

36. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić́ od umowy o świadczenie Usługi Konsultacji poprzez wysłanie wiadomości z oświadczeniem o odstąpieniu na adres email z takim oświadczeniem, wysłanej na [email protected], listownie na adres ul. Kuklińskiego 17a, Kraków 30-720 lub składając odpowiednie oświadczenie ustnie pod numerem telefonu 22 120 18 80 w ciągu 14 dni od chwili uiszczenia Opłaty. W takim przypadku zwrot Opłaty następuje nie później niż̇ w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości email przez Usługodawcę̨.

37. W przypadku odstąpienia od umowy po częściowym spełnieniu świadczenia na wyraźne zadanie Konsumenta rozpoczętego w trakcie 14 dni od zawarcia umowy, zwrot środków będzie proporcjonalnie zmniejszony o zrealizowaną część usługi.

38. Po odpakowaniu testu diagnostycznego Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

§5 Dokumentacja medyczna

 1. Pacjent posiadający dostęp do systemu uPacjenta ma pełny i stały dostęp do całości swojej dokumentacji medycznej.
 2. Dostęp do dokumentacji medycznej w powyższym trybie jest wolny od opłat. Pozostałe tryby dostępu do dokumentacji medycznej określają przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Wydawanie odpisów dokumentacji medycznej w formie papierowej lub na nośnikach danych jest odpłatne w wysokości maksymalnej, dopuszczonej przez przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

§6 Płatności

 1. Opłata za uzyskanie dostępu do usług opisanych w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, w wysokości uregulowanej cennikiem dostępnym na stronie www.upacjenta.pl, wnoszona jest za pośrednictwem serwisu PayU, obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań a w przypadku usług rezerwowanych telefonicznie pobierana w gotówce lub kartą płatniczą.
 2. Usługodawca, a w zakresie sprzedaży testów diagnostycznych również Dostawca, umożliwia Użytkownikowi uzyskanie faktury VAT na jego wniosek, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wnioski o wystawienie faktury VAT należy składać́ pisemnie lub emailem wysłanym na adres: [email protected]

§7 Wymagania techniczne

 1. Do skorzystania z Usług Serwisu konieczne jest dysponowanie następującym wyposażeniem:
  • komputer PC, telefon komórkowy, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu.
  • łącze internetowe;
  • aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub Internet Explorer;
  • zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa jeżyka JavaScript, ramek i stylów CSS;
  • aktywne konto email;

§8 Prawa i obowiązki

 1. Użytkownik uprawniony jest do skorzystania z usług wymienionych w § 2 Regulaminu.
 2. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usług pielęgniarsko-położniczych w czasie określonym przez Użytkownika podczas procesu zamawiania konkretnej usługi a Usług Konsultacji w czasie wynikającym z regulujących te usługi postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Usługodawca, a w zakresie sprzedaży testów diagnostycznych również Dostawca, zastrzega sobie prawo do:
  • Czasowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na naprawę̨ lub konserwację urządzeń́ niezbędnych do obsługi Serwisu, bądź́ też jego modyfikacji;
  • Wysyłania Użytkownikom wiadomości email, sms oraz wykonywania połączeń́ telefonicznych związanych ze świadczeniem Usług;
  • Modyfikacji świadczonych usług po uprzednim poinformowaniu Użytkowników Serwisu o zachodzących zmianach;
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług i wszelkich innych czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi przysługuje żądanie zwrotu wpłaconej Opłaty, która nie została wykorzystana do realizacji Usługi;
  • Użytkownik zobowiązany jest do podania zgodnie z prawdą wszystkich danych niezbędnych do świadczenia usług.

§9 Odpowiedzialność́ stron

 1. Strony umowy są zobowiązane do naprawienia szkody wyrządzonej drugiej stronie, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wyłączeniem nadzwyczajnych okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Usługodawca, a w zakresie sprzedaży testów diagnostycznych również Dostawca,  nie ponosi odpowiedzialności za:
  • Nienależyte wykonanie zobowiązania, gdy wynika ono z podania przez Użytkownika nieprawdziwych informacji;
  • Szkody wynikłe z niewykonania usługi, gdy wynikają̨ one z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach odrębnych (przy czym Usługodawca ponosi odpowiedzialność́ za okoliczności zawinione przez Specjalistów oraz Diagnostów, którymi Usługodawca posługuje się̨ przy świadczeniu usług.
  • Skutki powstałe w wyniku działań́ podjętych przez Użytkownika po otrzymaniu przez niego wyników badań, polegających na rozpoczęciu, zmianie sposobu lub zaprzestania leczenia, rozpoczęcia, zmianie sposobu lub zakończeniu rehabilitacji lub przyjmowaniu wszelkiego rodzaju leków, suplementów diety oraz jakichkolwiek wyrobów medycznych mogących wpływać́ na stan zdrowia Użytkownika.

§10 Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych w serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Usługodawca, a w zakresie sprzedaży testów diagnostycznych również Dostawca.
 3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie, z wyjątkiem czasowej niedostępności Serwisu wynikającej z przeprowadzanych prac związanych z utrzymaniem infrastruktury informatycznej.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym oraz podczas zamawiania Usługi.
 6. W przypadku Usługi Newsletter przetwarzane będą̨ adres poczty elektronicznej oraz adres IP. W przypadku pozostałych usług przetwarzane będą dane Użytkownika dotyczące jego:
  • imienia i nazwiska;
  • roku urodzenia;
  • numeru telefonu;
  • adresu;
  • adresu email;
  • hasła.
 7. Dane przetwarzane przez Usługodawcę/Dostawcę są przetwarzane z zachowaniem szczególnie wysokich standardów bezpieczeństwa i powierzane jedynie osobom zobowiązanym do zachowania tajemnicy. W celu ich ochrony wdrożona została Polityka Bezpieczeństwa Informacji.
 8. Usługodawca/Dostawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób nie-zgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, jeśli uzna, że przetwarzanie jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 10. Część danych osobowych Użytkowników jest przekazywana podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz firmom księgowym, audytorskim czy obsługującym serwery.
 11. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 12. Użytkownik nie podlega profilowaniu w rozumieniu RODO.
 13. Usługodawca przekazuje podmiotom zewnętrznym zanonimizowane ciasteczka (cookies) celem poprawy funkcjonowania serwisu i zwiększenia jego atrakcyjności.

§11 Postepowanie reklamacyjne

 1. Do wszczęcia postepowania reklamacyjnego w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Serwis uprawniony jest Użytkownik lub osoba przez niego upoważniona w ciągu 7 dni od daty wykonania Usługi.
 2. Reklamacja może zostać́ złożona:
  • na adres poczty email [email protected];
  • pod numerem telefonu 22 120 18 80;
  • pocztą na adres ul. płk. Ryszarda Kuklińskiego 17a, 30-720 Kraków
 3. Usługodawca zobowiązuje się̨ do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na nią w formie odpowiedniej do sposobu złożenia reklamacji w ciągu 7 dni od chwili jej otrzymania, przy czym w razie braku sformułowania roszczenia względem Usługodawcy, Usługodawca może wezwać Użytkownika do wskazania swojego roszczenia lub oświadczenia, ze roszczeń nie zgłasza i udzielić odpowiedzi w ciągu 7 dni od otrzymania stanowiska Użytkownika.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • Imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu użyty do rejestracji Użytkownika w Serwisie;
  • Określenie przedmiotu reklamacji;
  • Czas, w którym miało dojść́ do nieprawidłowości;
  • Przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  • Ewentualne roszczenia względem Usługodawcy.

§12 Rozwiazywanie sporów

 1. W przypadku zaistnienia sporów Usługodawca , a w zakresie sprzedaży testów diagnostycznych Dostawca, sugeruje skorzystanie z polubownych metod ich rozwiazywania. W przypadku zaistnienia sporu z Użytkownikiem będącym Konsumentem Usługodawca proponuje skorzystanie z Mediacji przy Wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, właściwym dla siedziby Konsumenta lub skorzystanie z arbitrażu przy Stałym Polubownym Sadzie Konsumenckim, właściwym dla siedziby Konsumenta. W przypadku zaistnienia sporu z Użytkownikiem będącym przedsiębiorcą Sprzedawca proponuje rozwiązanie sporu w ustalonej wspólnie przez strony instytucji mediacyjnej. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr znajduje się internetowa platforma rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Stanowi ona punkt kompleksowej obsługi pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących zobowiązań́ umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikiem będącym Konsumentem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Użytkownika.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikiem będącym przedsiębiorcą jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

§13 Program Poleć Znajomemu

 1. „Program Poleć Znajomemu” (dalej: „Program”) jest inicjatywą Usługodawcy i jest skierowany wyłącznie do Użytkowników.
 2. Program polega na skorzystaniu z usługi sprzedaży badań za pośrednictwem udostępnionego linku.
 3. Uczestnikiem Programu jest Użytkownik, który udostępni osobie zainteresowanej indywidualnie przypisany do niego link, który można znaleźć w Panelu Pacjenta w zakładce “Skarbonka”.
 4. Osobą zainteresowaną jest osoba fizyczna, która przed złożeniem zamówienia za pomocą linku nie skorzystała z Usług Usługodawcy lub nie złożyła zamówienia na Usługę Usługodawcy, które jest w trakcie realizacji.
 5. W przypadku złożenia przez osobę zainteresowaną zamówienia poprzez udostępniony link, koszt zamówienia zostanie obniżony o 100 PLN (słownie: sto złotych) pod warunkiem, że badania lub pakiety badań objęte zamówieniem opiewać będą na kwotę minimum 150 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).
 6. Uczestnik otrzymuje środki o wartości 100 PLN (słownie: sto złotych) na subkonto w systemie „Skarbonka” przypisane do Profilu, z którego udostępniony został link, pod warunkiem wykonania usługi pobrania materiału w ramach realizacji zamówienia spełniającego warunki opisane w ust. 5. Środki pojawią się na subkoncie w terminie 7 dni od wykonania usługi pobrania materiału. Za moment wykonania usługi pobrania materiału uznaje się moment zmiany statusu wizyty powiązanego z zamówieniem na „Zakończona” w systemie informatycznym Usługodawcy.
 7. Środki z subkonta w systemie „Skarbonka” mogą zostać wykorzystane wyłącznie do obniżenia kwoty należnej za zamówienie domowych badań krwi złożone za pośrednictwem Serwisu pod warunkiem, że badania lub pakiety badań objęte zamówieniem opiewać będą na kwotę minimum 100 PLN (słownie: sto złotych). Ze środków nie można skorzystać w połączeniu z innymi promocjami.
 8. Przyznawane środki z subkonta w systemie „Skarbonka” nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
 9. W odniesieniu do zamówień opłaconych lub częściowo opłaconych za pomocą środków z systemu „Skarbonka”, w przypadkach określonych w §4 ust. 8 oraz w przypadku odstąpienia od Umowy, zwrot możliwy jest wyłącznie w postaci środków na subkonto w systemie „Skarbonka”.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, jak i inne treści będące częścią̨ Serwisu są chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie ich w jakikolwiek sposób przez inne podmioty bez pisemnej zgody właściciela Serwisu jest zabronione i może być́ podstawą roszczeń́.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 31.07.2020 r. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Mechanizm akceptacji nowego regulaminu przy logowaniu po jej wejściu w życie. Brak akceptacji powoduje niemożność́ skorzystania z Serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania promocji dotyczącej Opłat (bonów kwotowych) lub Usług (bony świąteczne lub promocyjne). Realizacji bonów kwotowych oraz bonów świątecznych lub promocyjnych następuje na zasadach określonych w Regulaminie z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w treści bonu kwotowego bonu świątecznego lub promocyjnego.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają̨ jakichkolwiek uprawnień́ Konsumentów przysługujących im na mocy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują̨ powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polski przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, wraz z późniejszymi zmianami).