Informacja dotycząca danych osobowych Użytkowników

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest House-Med Sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Ryszarda Kuklińskiego 17A, NIP: 6751403730, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315649.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

House-Med Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku z realizacją umów o świadczenie usług, o których mowa w Regulaminie.

W zakresie danych o stanie zdrowia Użytkownika House-Med Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest wymogiem ustawowym, który wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z art. 25 ust. 1 tejże ustawy do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych jak:

 1. nazwisko i imię (imiona),

 2. data urodzenia,

 3. oznaczenie płci,

 4. adres miejsca zamieszkania,

 5. numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W zakresie pozostałych informacji House-Med Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie usprawiedliwionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

Dane osobowe Użytkownika bedą przetwarzane w celu świadczenia na rzecz Użytkownika usług opisanych w Regulaminie oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; tj. przez 20 lat, a w przypadku dzieci do ukończenia 2 r. . przez okres 22 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umów o świadczenie usług. Brak podania danych osobowych uniemożliwi House-Med Sp. z o.o. świadczenie usług.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

House-Med Sp. z o.o. przekazuje dane osobowe pracownikom i osobom wchodzącym w skład personelu medycznego świadczącego usługi na rzecz Użytkowników.

House-Med Sp. z o.o. może również przekazywać część danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:

 1. kancelarie prawne,

 2. firmy księgowe i audytorskie,

 3. firmy świadczące usługi informatyczne,

 4. firmy obsługujące serwery,

 5. firmy świadczące usługi call center.

House-Med Sp. z o.o. przekazuje podmiotom zewnętrznym zanonimizowane ciasteczka (cookies) celem poprawy funkcjonowania serwisu i zwiększenia jego atrakcyjności.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta House-Med Sp. z o.o. udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, a także w przypadkach wyraźnie przewidzianych aktualnie obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe nie będą w żadnym wypadku udostępniane osobom nieupoważnionym.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe o stanie zdrowia Użytkownika, które stanowią dokumentację medyczną w rozumieniu prawa przechowywane są przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; tj. przez 20 lat, a w przypadku dzieci do ukończenia 2 r. . przez okres 22 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Inne dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, a następnie są usuwane.

Mechanizmy zabezpieczenia danych osobowych

House-Med Sp. z o.o. podejmuje działania o charakterze technicznym i organizacyjnym, których celem jest zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych. Do działań tych należą m.in.: regularne testy oprogramowania, szyfrowanie danych, kontrola dostępu do danych, korzystanie z certyfikatów bezpieczeństwa.

Prawa Użytkowników

Prawo dostępu do danych – Użytkownik ma prawo uzyskać od House-Med Sp. z o.o. informacje czy oraz w jakim celu i zakresie jego dane osobowe są przetwarzane. Celem zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników House-Med Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo potwierdzenia tożsamości osób korzystających z prawa dostępu do danych. (art. 15 RODO)

Prawo do sprostowania danych – Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądać do Administratora niezwłocznego ich sprostowania. (art. 16 RODO)

Prawo do bycia zapomnianym – Użytkownik ma prawo żądać usunięcia części lub całości swoich danych osobowych, jeżeli cofnął zgodę na ich przetwarzanie, dane osobowe stały się zbędne dla celów ich przetwarzania lub gdy dane osobowe były przetwarzanie niezgodnie z prawem. Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym House-Med Sp. z o.o. może w dalszym ciągu przetwarzać dane osobowe w zakresie w jakim jest to niezbędne z uwagi na obowiązki prawne ciążące na House-Med Sp. z o.o. (np. obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej, obowiązki podatkowe). (art. 17 RODO)

Prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownik ma prawo żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych. Prawo to przysługuje, gdy:

 1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych,

 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem,

 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika,

 4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych (ograniczenie obowiązuje przez czas potrzebny do stwierdzenia czy podstawy prawne po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby). (art. 18 RODO)

Prawo do przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo do przenoszenia dotyczących go danych osobowych tj. może otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczył House-Med Sp. z o.o.

Prawo wniesienia skargi – Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych – Hanna Stańda

Formularz kontaktowy –​www.upacjenta.pl

Email – ​[email protected]

Korespondencyjnie na adres siedziby:

House-Med Sp. z o.o.

Ul. Ryszarda Kuklińskiego 17A 30-720 Kraków